Menu Zamknij

Regulamin

Regulamin korzystania z serwisu internetowego autobania.pl oraz świadczenia usług

 

 § 1 [Postanowienia wstępne]

1.Wydawcą informacyjnego serwisu internetowego https://autobania.pl/ jest ODPROWADZANIE POJAZDÓW ŁUKASZ ZGIET z siedzibą przy ul. Bellottiego nr. 3b lok. 6, 01-022 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 5272576018, REGON: 145986945.

2. Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie warunków i zasad korzystania z Serwisu przez Użytkowników oraz świadczenia usług przez Usługodawców na rzecz Użytkowników.

 § 2 [Definicje]

Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:

Serwis – portal internetowy https://autobania.pl/ stanowiący własność ODPROWADZANIE POJAZDÓW ŁUKASZ ZGIET z siedzibą przy ul. Bellottiego nr. 3b lok. 6, 01-022 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 5272576018, REGON: 145986945; 

Wydawca – właściciel portalu internetowego https://autobania.pl/, ODPROWADZANIE POJAZDÓW ŁUKASZ ZGIET z siedzibą przy ul. Bellottiego nr. 3b lok. 6, 01-022 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 5272576018, REGON: 145986945;

Dane Osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio identyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;

Usługodawca – podmiot świadczący Usługę na rzecz Użytkownika, którym dla poszczególnych regionów jest:

1) Dla miasta Poznań i okolic:

REIMEIN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. 28 czerwca 1956 r. nr 175 lok. 4, 61-515 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000598464, NIP: 7831736693, REGON: 363576405, adres e-mail: poznan@autobania.pl, tel: 505909093;

2) dla miasta Warszawa i okolic:

ODPROWADZANIE POJAZDÓW ŁUKASZ ZGIET z siedzibą przy ul. Bellottiego nr. 3b lok. 6, 01-022 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 5272576018, REGON: 145986945, adres e-mail: warszawa@autobania.pl, tel: 500665566;

JULANN Anna Bohatska z siedzibą przy ul. Bellottiego nr. 3b lok. 6, 01-022 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP:  5272964708. REGON: 389492510, adres e-mail: warszawa@autobania.pl, tel: 669006006;

3) dla miasta Katowice i okolic:

„USŁUGI MOBILNE” ADAM KAMPCZYK z siedzibą przy ul. Długa nr. 54c lok. 7, 41-506 Chorzów, zarejestrowaną w rejestrze Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 6271420444, REGON: 383188107, adres e-mail: katowice@autobania.pl, tel: 693006006;

4) dla miasta Częstochowa i okolic:

OXTON BARTŁOMIEJ CABAN z siedzibą przy ul. Górna nr. 14A, 42-230 Koniecpol, zarejestrowaną w rejestrze Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 9492230531, REGON: 380635729, adres e-mail: czestochowa@autobania.pl, tel: 504221227;

5) dla miasta Wrocław i okolic:

LOCARD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Zamkowa nr. 57B lok. 4, 58-250 Pieszyce, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000686759, NIP: 8822127535, REGON: 367799355, adres e-mail: wroclaw@autobania.pl, tel: 717930000;

6) dla miasta Łódź i okolic:

F&D spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Cienista nr. 15, 95-054 Ksawerów, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000564590, NIP: 7292708027, REGON: 361840275, adres e-mail: lodz@autobania.pl, tel: 500334474;

Użytkownik – osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która korzysta z Usługi;

Usługa – usługi świadczone na rzecz Użytkownika przez Usługodawcę, zgodnie z Cennikiem Usługodawcy, w tym między innymi polegające na odprowadzeniu Pojazdu Użytkownika we wskazane przez niego miejsce, wynajmu Szofera lub relokacji Pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polski, zawarta na warunkach ustalonych przez Usługodawcę i Użytkownika. 

Umowa – umowa zawierana poza Serwisem, pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem o odpłatne świadczenie usług w zakresie odprowadzenia samochodu Użytkownika we wskazane przez niego miejsce, wynajmu Szofera lub relokacji samochodu na terytorium Rzeczypospolitej Polski zawarta na warunkach ustalonych przez Usługodawcę i Użytkownika;

Pojazd – samochód osobowy, dopuszczony do ruchu zgodnie obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 1997 nr 98 poz. 602, z późn. zm.), do którego Użytkownik dysponuje tytułem prawnym oraz posiadającym aktualne ubezpieczenie OC i Auto Casco pojazdów mechanicznych (AC) oraz ważny przegląd techniczny;

Szofer – osoba fizyczna wykonująca w imieniu Usługodawcy na rzecz Użytkownika Usługę odprowadzenia Pojazdu, relokacji Pojazdu, posiadająca uprawnienia do kierowania tym Pojazdem oraz posiadająca odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie.

Konsument – osobę fizyczną dokonująca z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby;

Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną;

Cennik – wykaz cen Usługi i innych opłat związanych z jej wykonaniem przez danego Usługodawcę, dostępny w Serwisie. Ceny podane są w kwocie brutto. 

Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§ 3 [Serwis]

1. Serwis ma wyłącznie charakter informacyjny. Serwis pozwala zapoznać się ze szczegółowymi warunkami świadczenia Usług przez Usługodawcę.

2. Informacje zawarte w Serwisie mają wyłącznie informacyjny charakter i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego (oznacza to m. in. że reklamy, cenniki i inne informacje o usługach winny być traktowane ewentualnie jako zaproszenie do zawarcia Umowy). Celem zawarcia Umowy niezbędny jest każdorazowo kontakt telefoniczny z Usługodawcą. Zawarcie oraz realizacja Umowy następuje poza Serwisem. 

3. Użytkownik obowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, a w szczególności w zgodzie z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Wydawcy, Usługodawcy oraz osób trzecich. 

4. Wydawca Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z prawem działania Użytkownika podczas korzystania z Serwisu, w szczególności za: próby włamania, modyfikacji cudzej treści, a także umieszczanie treści naruszających obowiązujące przepisy prawa lub zapisy niniejszego Regulaminu. Użytkownik zobowiązuje się pokryć wszelkie straty i szkody powstałe na skutek jego zawinionych działań lub zaniechań oraz zaspokoić roszczenia osób trzecich, skierowane przeciwko Wydawcy, a związane z działaniem Użytkownika niezgodnym z niniejszym Regulaminem.

5. Wydawca nie gwarantuje nieprzerwanej i niezakłóconej dostępności Serwisu (lub jego poszczególnych części) dla wszystkich jego Użytkowników. Wydawca jest uprawniony do przerw lub zakłóceń w dostępności i korzystaniu z Serwisu, w szczególności, gdy są one spowodowane koniecznością naprawy, rozbudowy, modyfikacji lub konserwacji sprzętu albo oprogramowania czy też przyczynami niezależnymi od Wydawcy (siła wyższa, działania lub zaniechania osób trzecich).

6. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam zamieszczanych w Serwisie oraz za wszelkie treści pochodzące od i rozpowszechniane przez inne osoby niż Wydawca (w szczególności treści pochodzące od i rozpowszechniane przez jego Użytkowników).

7. Wszelkie prawa do Serwisu oraz jego wszystkich elementów (w tym oprogramowania, układu funkcjonalnego, elementów graficznych, baz danych i utworów w nim prezentowanych), za wyjątkiem treści pochodzących i rozpowszechnianych przez jego użytkowników, należą do Wydawcy i podlegają ochronie prawnej. Dotyczy to w szczególności:

a) utworów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późn. zm.), w szczególności: publicystycznych, naukowych, programów komputerowych, plastycznych, fotograficznych, wzornictwa przemysłowego, audiowizualnych (w tym filmowych) i innych;

b) baz danych podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U. nr 128, poz. 1402, z późn. zm.);

c) znaków towarowych podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (tj. Dz.U. z 2003 r., nr 119, poz. 1117 z późn. zm.);

d) nazw domen internetowych;

e) innych treści i usług podlegających ochronie na podstawie właściwych przepisów, w tym na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U. z 2003 r., nr 153 poz. 1503, z późn. zm).

§ 4 [Regulamin]

1. Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie w sposób umożliwiający Użytkownikowi jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie za pomocą systemu teleinformatycznego wykorzystywanego przez Użytkownika, na stronie Serwisu pod adresem: https://autobania.pl/regulamin/

2. Regulamin wiąże Użytkownika z chwilą udostępnienia w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią.

3. Użytkownik kontaktując się telefonicznie z wybranym Usługodawcą (obsługującym dany region) zostaje poinformowany, że Usługa świadczona jest zgodnie z Regulaminem dostępnym pod adresem: https://autobania.pl/regulamin/oraz Cennikiem dostępnym w Serwisie.

4. Postanowienia Regulaminu dotyczące Konsumenta stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§ 5 [Warunki zawarcia Umowy oraz świadczenia Usługi]

1. Umowa z Użytkownikiem na wykonanie Usługi zawarta zostaje na czas niezbędny dla realizacji danej Usługi, poprzez telefoniczny kontakt z Usługodawcą pod numerem wskazanym w Serwisie. Zawarcie Umowy pomiędzy danym Usługodawcą – tj. Usługodawcą wskazanym w § 2 Regulaminu, obsługującym dane miasto –wymaga kontaktu telefonicznego z wybranym Usługodawcą oraz akceptacji Regulaminu oraz Cennika. Użytkownik kontaktując się z Usługodawcą zostaje poinformowany, że kontynuowanie rozmowy oznacza akceptację Regulaminu oraz Cennika, zaś w przypadku braku ich akceptacji proszony jest o zakończenie połączenia. Do zawarcia Umowy dochodzi po podaniu przez Użytkownika co najmniej: adresu odbioru Pojazdu, adresu docelowego, numeru telefonu, daty wykonania Usługi, a nadto wymaga akceptacji Usługodawcy.  

2. Ceny za wykonanie Usługi określa Cennik dostępny w Serwisie po dokonaniu przez Użytkownika wyboru Usługodawcy/miasta, a następnie wybraniu zakładki „Cennik”.

3. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Usługi w sposób zgodny z Regulaminem, obowiązującym prawem oraz dobrymi obyczajami.

4. Użytkownik zobowiązany jest do współdziałania z Usługodawcą oraz Szoferem przy realizacji Usługi.

5. Użytkownik obowiązany jest legitymować się prawem do korzystania z Pojazdu (własność, użyczenie, najem itd.). Zawierając Umowę Użytkownik oświadcza, że posiada prawo do korzystania z Pojazdu. Konsekwencje – szkoda, koszty, odpowiedzialność odszkodowawcza i inne – związane z brakiem prawa do korzystania z Pojazdu przez Użytkownika, wbrew złożonym zapewnieniom, obciążają Użytkownika bez prawa do jakiegokolwiek regresu w stosunku do Usługodawcy.

6. Użytkownik zobowiązany jest wydać Szoferowi Pojazd sprawny technicznie, posiadający ważny przegląd techniczny oraz ważne ubezpieczenie OC oraz AC. W przypadku niedopełnienia ww. obowiązków Usługodawcy przysługuje roszczenie o naprawienie szkody powstałej w związku z naruszeniem przez Użytkownika zobowiązania wskazanego w zdaniu poprzedzającym.

7. Usługa może nie zostać wykonana w przypadku, gdy:

a) Pojazd nie spełnia warunków technicznych lub warunków dopuszczenia go do ruchu zgodnie z treścią ustawy „Prawo o ruchu drogowym” z dnia 20 czerwca 1997 r. lub Szofer poweźmie wątpliwości co do stanu technicznego Pojazdu,

b) Użytkownik lub towarzyszące mu osoby będą zachowywały się agresywnie w stosunku do Szofera,

c) Użytkownik lub towarzyszące mu osoby odmawiają przekazania Szoferowi kluczyków do Pojazdu lub na jego żądanie nie przedstawią dokumentów potwierdzających fakt posiadania ważnej polisy OC i AC Pojazdu, obowiązującej co najmniej jeden dzień po wykonaniu Usługi przez Szofera lub dowodu rejestracyjnego lub Pojazd nie posiada aktualnego ubezpieczenia OC oraz AC, obowiązującego co najmniej jeden dzień po wykonaniu Usługi przez Szofera lub Pojazd nie posiada ważnego przeglądu technicznego,

d) Użytkownik lub upoważniona przez niego osoba nie będą obecni w miejscu wskazanym przez Użytkownika jako adres odbioru/wydania Pojazdu.

8. Usługodawca nie jest odpowiedzialny wobec osób trzecich za jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze będące następstwem szkody spowodowanej podczas oraz w związku z wykonywaniem Usługi.

9. Usługodawca nie jest odpowiedzialny za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi z winy Użytkownika, w szczególności w przypadkach wskazanych w pkt. 7niniejszego paragrafu.

10. Użytkownik korzystając z Usługi wyraża zgodę na usunięcie ewentualnych szkód powstałych podczas realizacji Usługi z OC lub AC Pojazdu.

11. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika niebędącego Konsumentem za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi spowodowane okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy lub Szofera.

12. Usługodawca ponosi odpowiedzialność wobec Użytkownika niebędącego Konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jedynie do wysokości zapłaconej przez Użytkownika ceny za Usługę objętą Umową. Usługodawca ponosi wobec Użytkownika niebędącego Konsumentem odpowiedzialność tylko za typowe i rzeczywiście poniesione szkody przewidywalne w momencie zawarcia Umowy, z wyłączeniem utraconych korzyści.

13. Wszelkie koszty związane z wykonaniem Usługi, w szczególności: zakup paliwa w ilości niezbędnej do wykonania Usługi, płynu do spryskiwaczy, opłat za korzystanie z dróg, parkingów i wszelkich innych kosztów ponosi Użytkownik.

14. Usługa świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem Szofera ma charakter okazjonalny i nieregularny i nie stanowi usługi taxi.

15. W przypadku nie stawienia się Użytkownika lub osoby przez niego upoważnionej do odbioru lub oddania Pojazdu w uzgodnionym miejscu i terminie lub niezrealizowania Usługi przez Usługodawcę z przyczyn leżących po stronie Użytkownika, w tym w szczególności wskazanych w pkt. 7 niniejszego paragrafu, z wyłączeniem przypadków odstąpienia przez Użytkownika będącego Konsumentem określonych w § 7, Użytkownik może zostać obciążony poniesionymi przez Usługodawcę kosztami, zgodnie z Cennikiem. Ponadto Użytkownik może zostać obciążony opłatą za niezrealizowaną Usługę, której wysokość określa Cennik.

16. Wyłącznie odpowiedzialnym względem Użytkownika jest Usługodawca realizujący Usługę. Wydawca Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za Usługi realizowane przez Usługodawcę.

§ 6 [Metody płatności]

1. Płatność za Usługę dokonywana jest:

a) gotówką do rąk Szofera;

b) BLIK-iem;

c) przelewem na rachunek bankowy Usługodawcy w terminie 7 dni od dnia wykonania usługi. 

2. W tytule przelewu Użytkownik powinien wskazać dane pozwalające na jego identyfikację (imię i nazwisko lub nazwę). 

§ 7 [Odstąpienie od Umowy oraz reklamacje]

1. Użytkownik będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkami wskazanymi w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu.

2. W przypadku usługi, której wykonywanie – na wyraźne żądanie Konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, Konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od Umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w Umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia. 

3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów (1) o świadczenie usług w zakresie przewozu rzeczy, najmu samochodów, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; (2) o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

4. Skorzystanie z prawa do odstąpienia od umowy następuje poprzez złożenie Usługodawcy jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy w dowolnej formie, w tym przez przesłanie Usługodawcy wypełnionego formularza odstąpienia od umowy drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną na którykolwiek z adresów kontaktowych wskazany w § 2 Regulaminu. Wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu oraz jest udostępniony w Serwisie na stronie internetowej wskazanej w § 2 Regulaminu. 

5. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia Umowy. 

6. Użytkownik może złożyć reklamację dotyczącą wykonania Usługi wysyłając ją na adres Usługodawcy określony w § 2 Regulaminu, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pocztą tradycyjną. Reklamację ze wskazaniem zastrzeżeń należy zgłosić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 14 dni od wykonania Usługi.

7. Reklamacja powinna zawierać m.in. informację i opis reklamowanej Usługi, wskazanie daty i miejsca wykonania Usługi, żądania, dane umożliwiające identyfikację Użytkownika oraz sposób kontaktu zwrotnego z Użytkownikiem (adres poczty elektronicznej, numer telefonu, numer faksu, ewentualnie adres do korespondencji). Usługodawca zastrzega sobie możliwość kontaktu z Użytkownikiem z wykorzystaniem tych danych lub danych wcześniej podawanych w związku z zawarciem umowy z Użytkownikiem celem uzupełnienia informacji dotyczących reklamacji.

8. Usługodawca rozpatruje reklamacje najpóźniej w ciągu 14 dni kalendarzowych od otrzymania reklamacji lub jej uzupełnienia. 

§ 8[Dane osobowe]

1. Użytkownik poprzez zawarcie Umowy  z Usługodawcą wyraża zgodę na przetwarzanie jego Danych Osobowych (imienia i nazwiska, adresu, numeru telefonu, adresu e-mail, numeru NIP, numeru rejestracyjnego pojazdu) przez Usługodawcę w celu świadczenia Usługi. Przetwarzanie Danych Osobowych jest niezbędne do świadczenia Usługi. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L 119/1), w tym w szczególności art. 6 ust. 1 lit. b ww. rozporządzenia.

2. Użytkownik może zgodę określoną w ust. 1 powyżej w dowolnym momencie, w dowolny sposób wycofać. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

3. Administratorami danych osobowych są odpowiednio:

1) REIMEIN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. 28 czerwca 1956 r. nr 175 lok. 4, 61-515 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000598464, NIP: 7831736693, REGON: 363576405, adres e-mail: poznan@autobania.pl, tel: 505909093;

2) ODPROWADZANIE POJAZDÓW ŁUKASZ ZGIET z siedzibą przy ul. Bellottiego nr. 3b lok. 6, 01-022 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 5272576018, REGON: 145986945, adres e-mail: warszawa@autobania.pl, tel: 500665566;

JULANN Anna Bohatska z siedzibą przy ul. Bellottiego nr. 3b lok. 6, 01-022 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP:  5272964708. REGON: 389492510, adres e-mail: warszawa@autobania.pl, tel: 669006006;

3) „USŁUGI MOBILNE” ADAM KAMPCZYK z siedzibą przy ul. Długa nr. 54c lok. 7, 41-506 Chorzów, zarejestrowaną w rejestrze Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 6271420444, REGON: 383188107, adres e-mail: katowice@autobania.pl, tel: 693006006;

4) OXTON BARTŁOMIEJ CABAN z siedzibą przy ul. Górna nr. 14A, 42-230 Koniecpol, zarejestrowaną w rejestrze Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 9492230531, REGON: 380635729, adres e-mail: czestochowa@autobania.pl, tel: 504221227;

5) LOCARD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Zamkowa nr. 57B lok. 4, 58-250 Pieszyce, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000686759, NIP: 8822127535, REGON: 367799355, adres e-mail: wroclaw@autobania.pl, tel: 717930000;

6) F&D spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Cienista nr. 15, 95-054 Ksawerów, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000564590, NIP: 7292708027, REGON: 361840275, adres e-mail: lodz@autobania.pl, tel: 500334474;

4. Każdy z Administratorów administruje wyłącznie danymi Użytkowników na rzecz których realizował Usługi.

5. Dane osobowe podlegają ochronie i będą przechowywane z zachowaniem zasad bezpieczeństwa określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2135) oraz w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L 119/1), wyłącznie w celu świadczenia Usług przez Usługodawcę.

6. Odbiorcami Danych Osobowych jest Szofer oraz przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w przedmiocie działalności rachunkowej oraz informatycznej. Odbiorcy Danych Osobowych świadczą usługi zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014r., poz. 121, ze zm.) oraz zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. 1994 nr 121 poz. 591 z późn. zm.). 

7. Użytkownik ma prawo do swobodnego dostępu (w dowolnym momencie) do swoich Danych Osobowych, w tym do ich poprawiania (edycji), prostowania, usunięcia a także do ograniczenia lub żądania zaprzestania przetwarzania swoich Danych Osobowych. 

8. Dane Osobowe Użytkownika będącego Konsumentem, podane przez niego w trakcie korzystania z Usługi, będą automatycznie i bezpowrotnie usuwane po upływie terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego podatku od towarów i usług.

9. Dane Osobowe Użytkownika który nie jest Konsumentem, podane przez niego w trakcie korzystania z Usługi, będą automatycznie i bezpowrotnie usuwane po upływie terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego podatku od towarów i usług.  

10. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego Danych osobowych. Sprzeciw może zostać wniesiony w dowolnej formie, w tym pisemnie, telefonicznie lub drogą e-mail.

11. Użytkownik ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu od Administratora swoje Dane Osobowe dostarczone Administratora. Użytkownik ma prawo przesłać otrzymane dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora.

12. Wykonując prawo do przenoszenia Danych Osobowych o którym mowa w ust. 10 powyżej, Użytkownik ma prawo żądania, by Dane Osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.  

13. Użytkownik ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli sądzi, że przetwarzanie jego Danych Osobowych narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L 119/1) – od dnia 25 maja 2018 roku.

14. Zgoda na przetwarzanie Danych Osobowych jest dobrowolna, ale konieczna do wykonania Usługi. Niepodanie żądanych przez Usługodawcę Danych Osobowych skutkuje odmową wykonania Usługi.

 § 9 [Wymagania techniczne] 

1. Korzystanie Serwisu wymaga posiadania przez Użytkownika: 

a) dostępu do Internetu,

b) przeglądarki internetowej w podanej wersji lub nowszej: Windows 7, Intel Pentium 4 lub nowszy obsługujący SSE3, Chrome 88, 2 GB pamięci RAM.

2. Korzystanie z Serwisu wymaga obsługi Java Script oraz plików typu cookies. 

3. Wszelkie koszty związane z uzyskaniem przez Użytkownika dostępu do Serwisu, jak i korzystania z niego ponosi Użytkownik.

 § 10 [Postanowienia końcowe] 

1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronach Serwisu i stanowi integralną część zawieranej z Użytkownikiem umowy o świadczenie usług.

2. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania na stronie internetowej Serwisu wskazanej w § 2 Regulaminu.  

3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, który jest Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami stosownych przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1822 ze zm.). 

4. Konsumenci mają możliwość rozwiązania sporów przed sądem polubownym lub poddania go pod rozstrzygniecie stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowych. Konsumenci mogą również skorzystać z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów dotyczących umów zawartych na odległość pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami, znajdującej się pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. 

5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, który nie jest Konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014r., poz. 121, ze zm.), przepisy stawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 ze zm.), ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., nr 133, poz. 883 z późn. zm.) oraz rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE L 119/1) oraz inne właściwe przepisy prawa powszechnego obowiązujące w Polsce.

7. W przypadku, gdyby jakiekolwiek postanowienie Regulaminu okazało się nieważne, niezgodne z prawem, niewykonalne lub za takowe uznane przez uprawniony do tego organ, pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy. 


Załączniki:

1. Formularz odstąpienia od umowy;

2. Polityka prywatności i plików cookies;

 

GDZIE ZAMÓWISZ auto BANIA?

znajdziesz nas w tych miastach miastach:

Scroll Up